HOOFDDORP - Bij Hoofddorp is plaats voor een vierde zonnepark in de gemeente Haarlemmermeer. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil daar een stimuleringsgebied zonne-energie aanwijzen. Het gaat om een gebied van zo'n 24 hectare. "Een zonnepark van deze omvang levert enorm veel duurzame stroom op. Daarmee draagt dit park direct bij aan de ambities die er in de regio zijn voor het opwekken voor duurzame energie met zonnepanelen, zoals vastgelegd in de Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Zuid", zegt gedeputeerde Edward Stigter van Klimaat en Energie."

De afgelopen periode is in goed overleg met initiatiefnemer en omwonenden gewerkt aan het plan voor een zonnepark op deze plek," aldus wethouder Jurgen Nobel van de Energietransitie van de gemeente Haarlemmermeer. "Dit zonnepark draagt bij aan het doel om 49 procent minder CO² uit te stoten in 2030 waarbij een groot deel van de energie terugvloeit naar de lokale omgeving." Om ervoor te zorgen dat het zonnepark ook gebouwd mag worden, heeft de gemeente Haarlemmermeer een verzoek ingediend bij de provincie.

Wandelpaden
Het gebied van ongeveer 24 hectare ligt aan de IJweg, zo'n 2 km ten noorden van Hoofddorp. Ten oosten ligt de Polderbaan van luchthaven Schiphol. In overleg met de initiatiefnemer, omwonenden en de gemeente is afgesproken dat aan de erfrandzone wandelpaden komen en krijgt het zonnepark aan de rand een ecologische invulling.

Stimuleringsgebied
Provincie Noord-Holland heeft de bevoegdheid om een stimuleringsgebied zonne-energie aan te wijzen in de provincie. Het gaat met name om gebieden met een grote ruimtelijke dynamiek, die in de buurt liggen van bijvoorbeeld greenports en mainports en waar meer grootschalige zonne-opstellingen mogelijk zijn. Het plan wordt nog voorgelegd aan Provinciale staten voordat Gedeputeerde Staten definitief besluiten het stimuleringsgebied aan te wijzen.