HAARLEMMERMEER - Het college van de gemeente Haarlemmermeer en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 vastgesteld.


In dit onderzoek wordt vooruitgekeken naar de toekomst van het woon-werkverkeer in de Haarlemmermeer en de aangrenzende regio’s. Op 8 juli bespreekt het bestuur van Vervoerregio Amsterdam de studie.

Metropoolregio Amsterdam staat voor een periode van sterke groei. Niet alleen het aantal inwoners groeit, ook komen er meer banen. Dit zorgt voor een aantal uitdagingen op het gebied van wonen, werken, recreatie en vervoer. Voor de Haarlemmermeer is een toename van het aantal woningen van meer dan 30% gepland. Daarnaast vindt (her)ontwikkeling van een aantal grote bedrijventerreinen plaats, zoals die in het stationsgebied van Hoofddorp en rondom Schiphol. Het behouden van een goede bereikbaarheid is de komende decennia niet vanzelfsprekend. Daarom werken provincie Noord Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam nu samen aan de problemen en brengen oplossingsrichtingen in beeld.

Eerst bewegen dan bouwen

Om gebieden geschikt te maken voor woningbouw is bereikbaarheid een voorwaarde. In de netwerkstudie wordt dit 'eerst bewegen, dan bouwen' genoemd. Door tegelijkertijd naar het verkeer en de bouwopgave te kijken ontstaat een goede basis om in de komende 2 decennia te werken aan meer woningen en goede mobiliteit in de Haarlemmermeer.

Breed aanbod

De netwerkstudie behandelt alle facetten van mobiliteit. Van oplossingen voor voetgangers en fietsers tot gebruik van het openbaar vervoer en wegverkeer. Door het aanbod voor wandelen, fietsen en gebruik van het OV te verbeteren neemt de keuzevrijheid van de reiziger toe en groeit zo de keuze voor alle weggebruikers. Het resultaat is een goedkoop en duurzaam mobiliteitsnetwerk.

Draagvlak

Er is door veel partijen meegedacht aan de netwerkstudie. Niet alleen door omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en Rijksoverheid maar ook door diverse belangenverenigingen en vervoerders, zoals de fietsersbond, TLN, VNO-NCW, Connexxion, NS en ProRail. Ook is gesproken met vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden. Dit moet ervoor zorgen dat het plan snel omarmd wordt.

Samenwerkingsagenda

De volgende stap is het opzetten van een uitvoeringsagenda. Provincie, gemeente en vervoerregio gaan nu bepalen hoe zij gaan samenwerken en wie welke rol krijgt. Uit de Netwerkstudie blijkt dat er veel opgaven liggen in de gemeente Haarlemmermeer. Het realiseren van de vele woningen, bedrijven en voorzieningen vraagt om grote investeringen in de mobiliteit en een tijdige voorbereiding hierop.

Direct effect

De eerste grote uitdaging die er ligt is lopende projecten samen tot een goed resultaat te brengen. Voorbeelden hiervan zijn HOV Noordwijk-Schiphol, HOVASZ, HOV Westtangent en de Nieuwe Bennebroekerweg. Doordat provincie, gemeente en vervoerregio elkaar in deze projecten vinden heeft de netwerkstudie direct effect.

De netwerkstudie is in te zien via de website van de Haarlemmermeer