ZWANENBURG - Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland willen ruimte bieden voor een zonnepark ten zuidoosten van Zwanenburg.


Het park past binnen de Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Zuid en sluit aan bij de ambities die zijn afgesproken in het coalitieakkoord.

Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Momenteel loopt een participatieronde van de gemeente Haarlemmermeer waarin inwoners hun mening kunnen geven over wind- en zonne-energie. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de vergunning.

Het gaat in de plannen om ongeveer 100 hectare verdeeld over 4 percelen. Het zonnepark is een lokaal initiatief van een aantal agrarische ondernemers in overleg met gemeente Haarlemmermeer. De initiatiefnemers willen op een deel van hun grond een zonnepark aanleggen onder de naam 'De Groene Energie Corridor'. Het initiatief valt in een gebied dat beter bekend staat als ‘zonnecarré’; een gebied rondom Schiphol en 1 van de 2 gebieden waar de gemeente mogelijkheden ziet om zonneparken te bouwen.

Initiatieven mogelijk maken
Om zonneparken groter dan 25 hectare mogelijk te maken, kunnen GS gebieden aanwijzen waar zoninitiatieven kunnen komen. Dat is geregeld in de omgevingsverordening. Op deze manier wordt ruimte gegeven aan initiatieven die draagvlak hebben in de omgeving en die goed onderbouwd zijn als het gaat om inpassing in de omgeving.

Gemeente Haarlemmermeer vroeg de provincie om het gebied aan te wijzen voor de ontwikkeling van het zonnepark, omdat het plan en locatie goed passen binnen de ambities van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid om meer duurzame energie op te wekken. Provincie, gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen in de regio Noord-Holland Zuid hebben als doel om in 2030 gezamenlijk 2,7 TWh wind- en zonne-energie op te wekken.

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: “Ik ben blij dat we een lokaal initiatief, dat in samenspraak met omgeving en de gemeente tot stand is gekomen, mogelijk kunnen maken. Het zonnepark levert bij oplevering een mooie bijdrage aan de doelen die wij hebben gesteld in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid. We houden zoveel mogelijk rekening met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten en dit plan voldoet daar helemaal aan.”

Vervolgproces
De initiatiefnemers achter ‘De Groene Energie Corridor’ hebben een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer. Een voorlopige vergunningaanvraag moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Daarna wordt deze openbaar gemaakt via de website van de gemeente en kunnen geïnteresseerden een zienswijze indienen.

Voorwaarden
Het gebied waar het zonnepark moet komen, is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Voor dit gebied geldt dat de open gebieden niet worden aangetast zolang ontwikkelingen niet hoger (dan gemiddeld straatpeil) zijn dan 1,5 meter. Om te zorgen dat het zonnepark goed ingepast wordt in de omgeving is de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) gevraagd om advies. De uitkomsten hiervan neemt de provincie mee in gesprekken met de gemeente en de initiatiefnemers.

Daarnaast is ecologisch onderzoek gedaan waarbij gekeken wordt naar de bodemkwaliteit en biodiversiteit en krijgt de lokale omgeving de mogelijkheid om financieel deel te nemen in het project.