AALSMEER - De gemeente Aalsmeer ontwikkelt in samenwerking met de provincie Noord-Holland nieuwe woningen aan de rand van verstedelijkt gebied.


Dit kan omdat de ontwikkeling op die plek de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit flink verbetert. Het is de derde locatie van in totaal 22 waar goed uitgevoerde woningbouw in dorpslinten toch mogelijk is.

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: “Ik ben blij dat we in goede samenwerking met ook deze gemeente woningbouw op een probleemlocatie toch mogelijk kunnen maken. Want Noord-Hollanders willen dat er gebouwd wordt, maar willen ook dat het mooie groen in de provincie beschermd blijft. De plannen tasten het groen niet aan. Sterker, ze verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving juist. Een ontheffing is daarom niet nodig en we hebben Aalsmeer bij de planvorming kunnen bijstaan.”

22 locaties

Op 2 november 2021 wezen Gedeputeerde Staten in een notitie 22 locaties aan waar onder voorwaarden woningbouw in zogenaamde ‘lintbebouwing’ kan plaatsvinden. De voorwaarden zien erop toe dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aantoonbaar flink verbetert en dat het landelijk gebied geen geweld wordt aangedaan. De provincie overlegt pro-actief met gemeenten waar de 22 locaties liggen om samen knelpunten en oplossingen daarvoor in kaart te brengen om zo toch woningbouw te realiseren, op een verantwoorde manier die de woningen goed inpast in het groen.

Geluidsbeperkende maatregelen

Samen met de gemeente hebben ontwerpers en een kostenspecialist van de provincie de randvoorwaarden opgesteld voor de nieuwbouw voor starters. Daarbij speelde het karakteristieke landschap van het lint van de Machineweg een belangrijke rol. Het bouwontwerp houdt goed rekening met de geluidsbeperkingen van het nabijgelegen Schiphol.

Het plan ligt onder de route van de Aalsmeerbaan. Daarmee schuurt het bouwen van 25 woningen wel met de intentie om zo weinig mogelijk woningen bloot te stellen aan vliegtuiglawaai. Omdat Gedeputeerde Staten actief willen meedenken over de 22 geselecteerde probleemlocaties, is gezocht naar een oplossing binnen de bestaande regels voor vliegtuiglawaai. Met het ontwerp worden de bewoners hiertegen beschermd. Om geluidsoverlast te beperken zijn er geen buitenbalkons of tuintjes ingetekend, maar een glazen atrium. Dit voorkomt samen met geluidsbeperkende maatregelen dat de nieuwe bewoners teveel last krijgen van eventuele geluidsoverlast door vliegverkeer. Op het terrein is veel plek voor groen, openbare ruimte, een fietsenstalling en parkeren.

Geen ontheffing nodig

Omdat het geen kleinschalige woningbouw betreft, kan het binnen de bestaande regels uit de Omgevingsverordening uitgevoerd worden en is een ontheffing niet nodig.