AALSMEER - Het college van B en W heeft op hoofdlijnen ingestemd met een plan voor een nieuw op watersport gericht recreatiepark aan de Uiterweg. Het plan sluit aan op de structuurvisie voor het gebied en moet zorgen voor een kwalitatieve en economische impuls.

In het plan staan lodges, bootappartementen en bootsuites, op de locatie van voormalig jachthaven ‘De Aardbei’. De komende periode wordt het plan verder uitgewerkt en een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

In april 2015 is door de gemeenteraad de structuurvisie voor het gebied Uiterweg vastgesteld. Deze structuurvisie geeft ruimte voor het herontwikkelen van vrijkomende agrarische gronden. De strategie van de structuurvisie Uiterweg is om het gebied op te schonen, verdergaande verrommeling te voorkomen en het profiel van het gebied te versterken als een onderscheidend plassengebied dat inspeelt op trends en ontwikkelingen in de (water)recreatie. De herontwikkeling van de jachthaven naar Marinapark ‘Aalsmeer’ sluit bij beide onderdelen van die strategie aan.

Lege kassen slopen

Op de locatie aan de Uiterweg 116A worden in de plannen de leegstaande kassen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen maximaal 90 recreatieve eenheden bestaande uit lodges, bootappartementen en bootsuites. Er is in de plannen ruimte voor aanlegplaatsen en een receptiegebouw. Het parkeren wordt op het eigen terrein verzorgd.

Natuurhistorische waarden

De plannen worden nu verder uitgewerkt. Daarbij wordt, mede op advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie, nadrukkelijk rekening gehouden met de natuurhistorische waarden en het behoud van de karakteristieke sfeer van de locatie en het gebied.