HOOFDDORP - Het financieel meerjarenbeeld laat een structureel tekort zien. Het tekort loopt op tot ruim 15 miljoen euro in 2025. Dat er stevig bezuinigd moet worden, is dus duidelijk.


Het college van burgemeester en wethouders heeft uitgebreid naar de begroting gekeken, naar zowel de inkomsten- als de uitgavenkant. Daarbij is duidelijk geworden dat het tekort zo groot is, dat kleine ingrepen niet genoeg zijn. Er zullen pijnlijke maatregelen genomen moeten worden en die zullen de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties diep raken.

Een groot deel wordt veroorzaakt door de tekorten in de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Haarlemmermeer wijkt hierin niet af van andere gemeenten. De decentralisatie van deze taken is zonder voldoende middelen voor gemeenten tot stand gekomen.

Het tekort wordt ook veroorzaakt doordat de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimten zijn gestegen omdat een aantal vervangingsinvesteringen die gedaan zijn, bijvoorbeeld in de periode waarin de Vinexwijken in Haarlemmermeer zijn gebouwd, niet waren begroot. De kosten voor het bouwen van woningen én het tegenvallende toekomstperspectief op het gebied van hotelopbrengsten door corona, hebben hieraan bijgedragen. Ten slotte is gebleken dat de gemeente Haarlemmermeer per inwoner structureel minder geld krijgt van het Rijk.

De ombuigingsvoorstellen die het college aan de gemeenteraad voorstelt, betreffen bijvoorbeeld subsidies voor sociaal maatschappelijke activiteiten, sport en cultuur, waaronder het stopzetten van het kunstproject Ida. Daarnaast is er het voorstel voor het verhogen van de parkeerinkomsten. Ondanks de moeilijke keuzes wil het college de minima zoveel mogelijk ontzien, woningen blijven bouwen en de lokale lasten voor inwoners en ondernemers beperkt houden. Het college voelt zich genoodzaakt om deze maatregelen te nemen om de begroting in evenwicht te brengen en daarmee toekomstbestendig te maken.

Donderdag 3 juni werd bekend dat gemeenten volgend jaar 1,3 miljard euro van het Rijk krijgen ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg. Dat komt bovenop de toegezegde 300 miljoen euro voor 2022. Dat betekent echter niet dat de ombuigingen daarmee overbodig zijn geworden. Het geheel zal verwerkt worden in de programmabegroting, die in het najaar gepubliceerd wordt. Het college geeft aan dat, als er in de toekomst weer meer financiële ruimte in de begroting komt, dit zal gaan naar de onderdelen die nu het hardst worden geraakt.

Op 10 juni worden de voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitieve beslissing over het pakket maatregelen én extra maatregelen, om tot een sluitend meerjarenbeeld te komen.