HAARLEMMERMEER - Het college van B&W heeft op dinsdag 17 januari ingestemd met het bestemmingsplan, het milieueffectrapport en de beeldkwaliteitsplannen voor PARK21. De plannen worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover een besluit neemt. Daarna hebben inwoners en ondernemers de mogelijkheid om beroep in te stellen. Na de beroepsperiode treedt het bestemmingsplan in werking. De gemeente kan dan verder met de uitvoering van het park.


Wethouder Mariëtte Sedee: “De presentatie van het bestemmingsplan betekent voor de gemeente een mijlpaal. Als de gemeenteraad haar akkoord geeft, kunnen we daadwerkelijk aan de slag met het aanleggen van het park. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling en het inwonertal blijft nog groeien tot 2040. Dat vraagt om actie, om straks iedereen ruimte te kunnen bieden voor wonen en vrije tijd.”

Pioniersgeest

PARK21 wordt een grootschalig park van circa 1.000 hectare, centraal in Haarlemmermeer waar groen, biodiversiteit, recreatie, klimaatadaptatie en ondernemen samen komen. Een goede balans tussen dit alles is nodig, zodat een goed woon- en leefklimaat voor inwoners en ondernemers blijft bestaan. “Het park sluit aan bij de pioniersgeest van Haarlemmermeer”, vindt wethouder Sedee. “We hebben een traditie hoog te houden dat we ons leefgebied aanpassen aan de eisen die het klimaat stelt. Ook nu houden we rekening met het milieu, water, landbouw en natuur. Daarnaast willen we zorgen dat er voldoende sociale cohesie kan ontstaan voor al die nieuwe inwoners. Ondernemers met plannen voor duurzame landbouw of recreatie kunnen hier aan de slag. Maar dan wel met de gedachte dat de buitenruimte voldoende uitnodigend moet worden voor inwoners om hiernaartoe te komen en elkaar te ontmoeten.”

Bestemmingsplan

Om het park verder aan te kunnen leggen is een bestemmingsplan nodig. Hierin staat welke functies mogelijk zijn in het park. Ook zijn de gevolgen van de ontwikkelingen op het milieu onderzocht en beschreven in een milieueffectrapport. Vorig jaar gaf de Commissie voor de milieueffectrapportage al een positief advies. De beeldkwaliteitsplannen geven invulling aan hoe het gebied er straks uit komt te zien.

Reactie inwoners

Vorig jaar lag het ontwerp voor PARK21 ter inzage. Reacties van inwoners en ondernemers hebben geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Zo wordt de raad voorgesteld om normaal (agrarisch) gebruik en beheer tot 1,5 meter diepte uit te sluiten van de archeologietoets. De gronden zijn al vele jaren in agrarisch gebruik en beheer, en het verplichten van archeologisch onderzoek zorgt voor onnodige extra lasten. Tegelijkertijd blijft archeologisch onderzoek wel wenselijk voor andere ontwikkelingen in het gebied. Zo blijft de archeologische waarde in de bodem beschermd. Ook heeft de gemeente het evenemententerrein verder onderzocht. Er is een aanvullend onderzoek gedaan naar verkeer, het parkeren, stikstof en eventuele tijdelijke campings. Dit heeft geleid tot aanscherping van de regels rondom evenementen om te voorkomen dat het totaal aan evenementen te veel stikstof uitstoot.

Welke stappen volgen?

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast in maart en treedt dit besluit enkele maanden later in werking. Het moment waarop dit gebeurt kan langer duren als beroep wordt ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad.

Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden, gaat de gemeente verder met de aanleg van de basis van PARK21. Dit is een aaneengesloten parkgebied van de Drie Merenweg naar de A4, dat ook Hoofddorp en Nieuw-Vennep verbindt. Als eerste wordt deelgebied Groot Vennep ontwikkeld, waar een park komt met veel water, groen en paden. Daarna volgt onder andere het park op de locatie van het voormalige baggerdepot MeerGrond, waar binnen het park ook ruimte komt voor kleine en grote evenementen. Zo bouwt de gemeente steeds verder aan het park door nieuwe gebieden in te richten. In 2030 moet de basis van het park af zijn. De planning is dat heel PARK21 in 2040 klaar is.

Vernieuwend watersysteem

Veel effecten van klimaatverandering hangen samen met water. Om PARK21 voor te bereiden op klimaatveranderingen, wordt samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een innovatief watersysteem gerealiseerd in het park. Het innovatieve watersysteem werkt met een flexibel peil tussen een boven- en een ondergrens: als het regent wordt het waterpeil hoger en als het droog is, ontstaat een lager waterpeil. Het systeem helpt binnen PARK21 bij het vasthouden van schoon en zoet regenwater, het tegengaan van zoute kwel en het biedt extra waterberging.

PARK21 volop in gebruik

Iedereen kan nu al genieten van PARK21. Het noordwestelijk deel van het park is aangelegd. Hier zitten onder andere de Hoofddorp Pioniers, Rugby Club Haarlemmermeer Hawks, het Electric Motorcross Park en Klimpark21. Kortgeleden openden de blaashal en PadelPark21. Wandelaars, fietsers en ruiters weten de weg al goed te vinden in dit groene deel van PARK21. Hier brengen de aangelegde paden bezoekers naar plekken als speeltuin Kleiland en de biologische moestuin.

Daarnaast trekken de PARK21 Zomerweken op Landgoed Kleine Vennep en Festival Grazende Zwaan ook al veel publiek, net als de activiteiten bij de Parkland boeren. De Parkland boeren aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep organiseren diverse themadagen zoals de Aardappeloogstdag en het Boeren Paasfeest. Ook is hier begonnen met de aanleg van een voedselbos.

Meer weten?

Raadpleeg dan de website van PARK21 of stuur een e-mail naar PARK21@haarlemmermeer.nl.