AALSMEER - Op 22 en 23 november 2021 is een grote controle gehouden bij tien bedrijven op de bloemenveiling in Aalsmeer en Uithoorn. Het doel van dergelijke acties is om de malafide bedrijvigheid te doen stoppen en tegelijk bonafide bedrijven weerbaarder maken.


Bij de bedrijven werd binnengetreden op de bevoegdheid van de gemeente en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW).

De rol van de politie was het observeren van de bedrijven en de betrokken personen, actie te ondernemen indien nodig, en de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. De controle is uitgevoerd op basis van een multidisciplinaire samenwerking tussen politie, gemeente, Royal Flora Holland, Belastingdienst, Douane, ISZW, UWV en DiagNose Netherlands.

Resultaten
Bij de controle werd een aantal overtredingen en strafbare feiten geconstateerd. De ISZW zal onderzoeken opstarten voor de Wet minimumloon, minimumvakantiebijslag, Arbeidstijdenwet en de Wet Arbeid Vreemdelingen. Eén persoon werd staande gehouden in verband met een verdenking van overtreding van de Vreemdelingenwet. Ook zijn er onderzoeken opgestart door de gemeente naar de huisvesting en inschrijving in de verschillende bevolkingsregisters. Op 24 november controleerden agenten in samenwerking met de Douane, Koninklijke Marechaussee en Royal Flora Holland een transportcontrole op het terrein van bloemenveiling. Hierbij zijn diverse onregelmatigheden en overtredingen geconstateerd, zoals het niet kunnen tonen van een communautaire vergunning, overschrijding van de lengte van het voertuig en het overtreden van het Arbeidstijdenbesluit.

Weerbare sierteeltsector
Uit onderzoeken is gebleken dat de sierteeltsector kwetsbaar is voor criminaliteit en ondermijnende activiteiten. De grootschalige dagelijkse grensoverschrijdende bloementransporten zijn aantrekkelijk voor bijvoorbeeld (drugs)smokkel. Binnen het programma Weerbare Sierteeltsector werken overheid en bedrijven in de sector samen aan bewustwording en het opwerpen van barrières tegen de smokkel maar ook tegen witwassen, arbeidsuitbuiting en systematische fraude. Daartoe zijn onder andere meldpunten bij gemeenten geopend.

Ondermijning
Aansluitend op de activiteiten rond de bloemenveiling vonden op 25 en 26 november verkeerscontroles door heel Amsterdam plaats. Volgens een rechercheur is veel informatie vergaard en zijn twee verdachten aangehouden. “De één had twee kilo hennep in de kofferbak, de ander is aangehouden met 15.000 euro op zak na een criminele ontmoeting”.